Categorii
Asfalt


Anrobat bituminos cu agregate mari
Anrobat bituminos cu agregate mari - cu bitum / AB 2 - cu bitum aditivat / AB 2a Standard SR 7970..
Beton asfaltic bogat in criblura
Beton asfaltic bogat in criblura - cu bitum / BA 16, BA 8 - cu bitum aditivat / BA 16a, BA 8a Sta..
Beton asfaltic cu pietris concasat
Beton asfaltic cu pietris concasat - cu bitum / BAPC 16 - cu bitum aditivat / BAPC 16a Standard S..
Beton asfaltic deschis cu criblura
Beton asfaltic deschis cu criblura - cu bitum / BAD 25 - cu bitum aditivat / BAD 25a Standard SR...
Beton asfaltic deschis cu pietris concasat
Beton asfaltic deschis cu pietris concasat - cu bitum / BADPC 25 - cu bitum aditivat / BADPC 25a ..
Beton asfaltic deschis cu pietris sortat
Beton asfaltic deschis cu pietris sortat - cu bitum / BADPS 25 - cu bitum aditivat / BADPS 25a St..
Beton asfaltic rugos
Beton asfaltic rugos - cu bitum / BAR 16 - cu bitum aditivat / BAR 16a Standard SR.174-1/2009...
Mixturi asfaltice stabilizate cu fibre
Mixturi asfaltice stabilizate cu fibre - cu bitum / MASF 8, MASF 16 Standard SR.174-1/2009...
Afişare 1 - 8 din 8 (1 pagini)